DOI: http://dx.doi.org/10.15765/plnt.v1i1


Portada
Poliantea 1. Volumen I. Mayo 2004 / Bogotá, Colombia.